Тогтоол, шийдвэрүүд

# Тогтоол шийдвэрийн нэр Тогтоол шийдвэрийн Дугаар Тогтоол шийдвэрийн огноо Төрөл Дэд төрөл
1 Удирдамж болгох тухай (“Орхон АЗЗА” ТӨХК) 1 2024-01-11 Тогтоол Хуулийн этгээдийн удирдлагыг томилох, чөлөөлөх
2 Удирдамж болгох тухай (“Орхон АЗЗА” ТӨХК) 1 2024-01-11 Тогтоол Хуулийн этгээдийн удирдлагыг томилох, чөлөөлөх
3 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай 2 2024-01-11 Тогтоол Бусад
4 Хөрөнгө, өр төлбөр бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (Төрийн өмчит хувьцаат компанид) 4 2024-01-11 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
5 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (Булган аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар) 5 2024-01-11 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
6 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (“Ховд цахилгаан түгээх сүлжээ” ХХК) 6 2024-01-11 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
7 Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай (“Талын зам” ТӨХК) 7 2024-01-11 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
8 Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай (Шүүхийн шинжилгээний ерөнхий газрын харьяа байгууллага) 8 2024-01-11 Тогтоол Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай
9 Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай (Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын ерөнхий газар) 9 2024-01-11 Тогтоол Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай
10 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Дундговь аймгийн өмчөөс Дундговь аймгийн Төрийн аудит-д) 10 2024-01-11 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
11 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Ашигт малтмалын газрын тосны газраас Төрийн өмчит байгууллагуудад) 11 2024-01-11 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
12 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Улсын ерөнхий прокурорын харьяа Өвөрхангай аймгийн Прокурорын газраас Өвөрхангай аймгийн Онцгой байдлын газарт) 13 2024-01-11 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
13 Хөрөнгө шилжүүлэн бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (Дотоодын хэргийн их сургууль) 16 2024-01-11 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
14 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Сэргээн засалт, сургалт үйлдвэрлэлийн төв) 17 2024-01-11 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
15 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Шүүх шинжилгээний ерөнхий газар болон харьяа байгууллага) 18 2024-01-11 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
16 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (ШУА-ийн Одон орон геофизикийн хүрээлэн) 19 2024-01-11 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
17 Үндсэн хөрөнгө данснаас хасч бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар) 20 2024-01-11 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай