Тогтоол, шийдвэрүүд

# Тогтоол шийдвэрийн нэр Тогтоол шийдвэрийн Дугаар Тогтоол шийдвэрийн огноо Төрөл Дэд төрөл
1 О.Даваасамбууг ажлаас чөлөөлөх тухай 1 2023-01-12 Тогтоол Хуулийн этгээдийн удирдлагыг томилох, чөлөөлөх
2 Н.Ганболдыг ажлаас чөлөөлөх тухай 2 2023-01-12 Тогтоол Хуулийн этгээдийн удирдлагыг томилох, чөлөөлөх
3 “Аялал жуулчлалын хөгжлийн төв” ТӨҮГ-ын захирал томилох тухай 4 2023-01-12 Тогтоол Хуулийн этгээдийн удирдлагыг томилох, чөлөөлөх
4 “Геологийн судалгаа-шинжилгээний төв” ТӨҮГ-ын зохион байгуулалтын бүтцийн схем, албан тушаалын жагсаалт батлах тухай 5 2023-01-12 Тогтоол Хуулийн этгээдийн дүрэм, зохион байгуулалтын бүтэц батлах
5 “Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн” ТӨҮГ-ын зохион байгуулалтын бүтцийн схем, албан тушаалын жагсаалт, орон тооны дээд хязгаар батлах тухай 6 2023-01-12 Тогтоол Хуулийн этгээдийн дүрэм, зохион байгуулалтын бүтэц батлах
6 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (“Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” ТӨХК) 7 2023-01-12 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
7 Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа, сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай (Уламжлалт анагаах ухаан, технологийн хүрээлэн) 8 2023-01-12 Тогтоол Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай
8 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Авлигатай тэмцэх газар) 9 2023-01-12 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
9 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (БОАЖЯ-ны харьяа байгууллагууд) 11 2023-01-12 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай