Тогтоол, шийдвэрүүд

# Тогтоол шийдвэрийн нэр Тогтоол шийдвэрийн Дугаар Тогтоол шийдвэрийн огноо Төрөл Дэд төрөл
1 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын тамгын газар) 138 2020-04-21 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
2 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн) 139 2020-04-21 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
3 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (Баян-Өлгийн аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар) 140 2020-04-21 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
4 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмч) 141 2020-04-21 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
5 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (Сангийн яам) 142 2020-04-21 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
6 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (Багахангай дүүрэг) 143 2020-04-21 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
7 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (“Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК, Нийслэлийн өмчийн ашиглалт, удирдлагын газар) 144 2020-04-21 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
8 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (“Дарханы дулааны цахилгаан станц” ТӨХК) 145 2020-04-21 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
9 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Баянхонгор аймгийн Политехникийн коллеж) 146 2020-04-21 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
10 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (“Архангай АЗЗА” ТӨХК) 147 2020-04-21 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
11 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Завхан аймаг дахь Политехникийн коллеж) 148 2020-04-21 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
12 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв) 149 2020-04-21 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
13 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Хэнтий аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс) 150 2020-04-21 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
14 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Хараагүй хүмүүсийн хөдөлмөр, сургалт, хөгжлийн төв” УТҮГ) 151 2020-04-21 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
15 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (“Монгол Ус” ТӨҮГ) 152 2020-04-21 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
16 Дуудлагын худалдаа зохион байгуулах зөвшөөрөл олгох тухай (“Эрдэнэт Булганы Цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК) 153 2020-04-21 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
17 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Диспетчерийн үндэсний төв” ХХК) 154 2020-04-21 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
18 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” ТӨХК) 155 2020-04-21 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
19 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Багануурын дулааны станц” ТӨХК) 156 2020-04-21 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
20 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Эрдэнэт Булганы Цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК) 157 2020-04-21 Тогтоол Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай