Нийгмийн халамж, үйлчилгээний ерөнхий газраас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Худалдан авах ажиллагааны газрын ССОНХХ-ээс тус газрын олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтнүүдэд Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль болон тендер шалгаруулалтыг хэрхэн зохион байгуулах талаар мэдээлэл хийлээ.