Хэлтэс, албадын зорилго, чиг үүрэгтэй дараах холбоосоор танилцана уу:

Төрийн өмчийн удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс

Төрийн өмчийн бүртгэлийн хэлтэс

Төрийн өмчийн хяналт шалгалтын хэлтэс

Захиргаа, удирдлагын хэлтэс

Хууль, эрх зүйн хэлтэс