1. ТӨБЗГ-ын 2020 оны сул орон тооны захиалга №01 /2020 оны 04-р сарын 30-ны өдөр/

2. ТӨБЗГ-ын 2020 оны сул орон тооны захиалга №02 /2020 оны 06-р сарын 29-ний өдөр/