1. Төрийн албаны зөвлөлийн дүгнэлт

2017 он

2018 он

2019 он

2020 он

2021 он

2. Авлигатай тэмцэх газрын дүгнэлт

2017 он

2018 он

2019 он

2020 он

2021 он

3. Төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөн

2017 он

2018 он

2019 он

2020 он

2021 он

5. Бусад