1. Эрхзүйн акт

2. Төрийн өмчит үйлдвэрийн газар, төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд:

2.1  Дүрэм, зохион байгуулалтын бүтэц

2.2  Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин

2.3  Хуулийн этгээдийн удирдлагыг томилох, чөлөөлөх

3. Төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх

4. Өмч хувьчлал болон өмчийн үзлэг, тоолого:

5. Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн

6. Шалгалтын акт материал болон бусад асуудал