cover

Ажил хэрэгч тушаалууд - 2016 он

# Ажил хэрэгч тушаалууд - 2016 он Нэмэгдсэн
1 Ажлын хэсэг байгуулах тухай (журам, дүрэм, зааврыг шинэчлэн боловсруулах, хэлэлцүүлэх, батлуулах) 2016-09-14
2 Ажлын хэсэг байгуулах тухай(Ажлын байрны тодорхойлолт, ажил үүргийн хуваарийг шинээр боловсруулах, батлуулах ) 2016-09-15
3 Ажлын хэсэг байгуулах тухай(Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах) 2016-09-15
4 Ажлын хэсэг томилох тухай(Орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн улсын үзлэг, тооллогын дүн, мэдээг хянах, хүлээн авах, нэгтгэх) 2016-09-16
5 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн улсын үзлэг, тооллогын ажлын дүн мэдээг нэгтгэх тухай 2016-09-23
6 Төрийн өмчийн төлөөлөгчийг томилж, удирдамж батлах тухай 2016-09-27
7 Ажлын хэсэг байгуулах тухай(Стратеги судалгааны хүрээлэнгийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй 3 давхар барилгыг Авилгалтай тэмцэх газарт балансаас балансад шилжүүлэн хүлээлцэх) 2016-09-29
8 Ажлын хэсэг байгуулах тухай(төрийн өмчид шилжүүлэн авах) 2016-09-30
9 Комисс байгуулах тухай(Автотээврийн үндэсний төв) 2016-10-03
10 Комисс байгуулах тухай(архив шилжүүлэх) 2016-10-03
11 Комисс байгуулах тухай(Барилгын хөгжлийн төв) 2016-10-03
12 Комисс байгуулах тухай(Дипломат байгууллагын үйлчилгээг эрхлэх газар) 2016-10-03
13 Комисс байгуулах тухай(Зам, тээврийн хөгжлийн төв) 2016-10-03
14 Комисс байгуулах тухай(Төрийн орон сууцны корпораци) 2016-10-03
15 Комисс байгуулах тухай(Шингэн түлш шилжүүлэн ачих байгууламж) 2016-10-03
16 Комисс байгуулах тухай(Эрчим хүчний хөгжлийн төв) 2016-10-03
17 Тогтоол хүчингүй болсонд тооцох тухай 2016-10-03
18 Төлөвлөгөө батлах тухай (Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2016 оны төлөвлөгөө) 2016-10-21
19 Журам батлах тухай(Дотоод журам) 2016-10-24
20 Комисс байгуулах тухай (Геологийн судалгааны төв) 2016-10-24
21 Комисс байгуулах тухай(Гёологийн төв лаборатори) 2016-10-24
22 Арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2016-10-25
23 Төрийн өмчийн төлөөлөгчийг томилж, удирдамж батлах тухай(Эрдэнэт үйлдвэр) 2016-10-25
24 Ажлын хэсэг байгуулах тухай(Байгууллагын хамт олны шинэ жилийн баярын арга хэмжээг зохион байгуулах, бэлтгэлийг хангах) 2016-10-27
25 Тамга, тэмдэг түшигчээр томилох тухай 2016-10-27
26 Комисс байгуулах тухай(Булган аймгийн Хангал суман дахь Спортын бэлтгэл сургалтын төв) 2016-11-01
27 Комисс байгуулах тухай(Буянт ухаа спортын ордон) 2016-11-07
28 Ажлын хэсэг байгуулах тухай(Цахим худалдан авах ажиллагааны систем болон худалдан авах ажиллагааны суурь мэдлэг олгох сургалтуудыг аймаг, нийслэлд зохион байгуулах) 2016-11-09
29 Ёс зүйн хороо байгуулах тухай 2016-11-10
30 Татан буулгах комисс байгуулах тухай 2016-11-11
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.