cover

Ажил хэрэгч тушаалууд

# Ажил хэрэгч тушаалууд Нэмэгдсэн
1 Даргын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай 2015-01-22
2 Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл ажлуулах тухай 2015-01-22
3 Цахим II хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцад хяналт тавих ажлын хэсэг байгуулах тухай 2015-01-23
4 Спорт хамтлаг шинэчлэн байгуулах тухай 2015-01-26
5 Байгууллагын Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссыг шинэчлэн байгуулах тухай 2015-01-26
6 Хариуцлагатай эргүүл, жижүүр томилох тухай 2015-02-09
7 Шилэн тендер-2015 сэдэвт уулзалт зохион байгуулах тухай 2015-02-11
8 Орон нутгийн нэгжид ажиллах тухай 2015-02-11
9 Ажлын цагийн ажиллах хуваарь 2015-02-11
10 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2015-03-16
11 Хөдөлмөрийн дотоод журамд өөрчлөлт оруулан, шинэчлэн батлах тухай 2015-03-30
12 Зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулах тухай 2015-04-17
13 Худалдан авах ажиллагааны газрын шилэн дансны мэдээлэл хөтлөх тухай 2015-04-23
14 Зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулах үйл ажиллагааны зардал гаргах тухай 2015-04-23
15 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2015-04-30
16 Ажил эрчимжүүлэх 2015-04-30
17 Спорт хамтлагийг шинэчлэн байгуулах тухай 2015-05-04
18 Уулзалт зохион байгуулах тухай 2015-05-07
19 Эд хөрөнгийн тооллогын комисс байгуулах тухай 2015-06-12
20 Хөдөлмөрийн дотоод журамд өөрчлөлт оруулан, шинэчлэн батлах тухай 2015-06-12
21 Даргын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай 2015-06-29
22 Худалдан авах газрын үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөө батлах тухай 2015-06-29
23 Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлт, архивын журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2015-07-13
24 Ажил эрчимжүүлэх тухай 2015-09-11
25 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2015-09-11
26 Хөдөлмөрийн дотоод журамд өөрчлөлт оруулах тухай 2015-09-28
27 Ажил эрчимжүүлэх тухай 2015-10-16
28 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2015-10-19
29 Архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтад явуулсан улсын үзлэгийн дүн мөрөөр авах арга хэмжээний тухай 2015-10-23
30 Ёс зүйн хороог шинэчлэн байгуулах тухай 2015-10-23
31 Хууль тогтоомж сурталчлах сарын аян зохион байгуулах тухай 2015-10-23
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.