cover

Төлөвлөгөө, биелэлт, тайлан

# Төлөвлөгөө, биелэлт, тайлан Нэмэгдсэн
1 ХААГ-ын үйл ажиллагааны тайлан - 2013 оны эхний хагас жил 2014-11-25
2 ХААГ-ын 2013 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт - (Төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээний биелэлт-2013) 2014-11-25
3 ХААГ-ын үйл ажиллагааны жилийн тайлан - 2013 он 2014-11-25
4 ХААГ-ын 2013 оны oнцлох 13 ажил 2014-11-26
5 ХААГ-ын үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө -2014 он 2014-11-26
6 ХААГ-ын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт - 2014 эхний хагас жил 2014-11-26
7 ХААГ-ын үйл ажиллагааны тайлан - 2014 оны эхний хагас жил 2014-11-26
8 Эзэн-100 хоногийн ажлын тайлан 2014-11-26
9 ХААГ-ЫН 2014 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ, (2014 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар) 2014-12-22
10 ХААГ-ын үйл ажиллагааны тайлан, (2014 он) 2015-01-05
11 ХААГ-ын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, (2015 он) 2015-03-10
12 ХААГ-ын 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт, (2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар) 2015-07-20
13 ХААГ-ын үйл ажиллагааны тайлан, (2015 оны эхний хагас жил) 2015-07-30
14 ХААГ-ын 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт, (2015 оны жилийн эцсийн байдлаар) 2016-01-15
15 ХААГ-ын онцлох бүтээлч ажлын тайлан (2013-2015 он) 2016-02-04
16 ХААГ-ын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, (2016 он) 2016-02-15
17 ХААГ-ын үйл ажиллагааны үр дүнгийн талаарх танилцуулга-мэдээлэл, (2013-2016 оны 05 сар) 2016-06-06
18 ХААГ-ын онцлох ажлын талаарх тайлан-мэдээлэл (2015.09 сар - 2016.05 сар) 2016-06-06
19 ХААГ-ын 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт, (2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар) 2016-07-01
20 ТӨБЗГ-ын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, (2016 оны 09-12 сар) 2016-09-10
21 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-01-26
22 Засгийн газрын 100 хоногт ТӨБЗГ-ын хийж гүйцэтгэсэн "Онцлох ажлын талаарх мэдээлэл" 2018-01-16
23 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-02-20
24 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлгөөний биелэлт 2018-02-22
25 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан - 2018 он 2019-01-15
26 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын үйл ажиллагааны тайлан - 2018 он 2019-01-15
27 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө - 2019 он 2019-01-15
28 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан, 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар 2019-08-01
29 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын гүйцэтгэлийн тайлан, 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 2020-01-16
30 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 2020-03-31
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.