cover

Хяналт шалгалт

# Хяналт шалгалт Нэмэгдсэн
1 ХШҮДАХ-н 2014 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2014-11-17
2 Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудитын хэлтсийн Хийсэн хяналт шалгалтууд 2014-11-17
3 Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс АЛБАН ШААРДЛАГА 2014-11-17
4 Хууль, хяналтын хэлтсийн хяналт шалгалтын ажлын 2015 оны төлөвлөгөө 2015-03-16
5 Хууль, Хяналтын хэлтсийн хяналт шалгалт хийсэн төлөвлөгөөний биелэлт (хагас жилээр) 2015-07-01
6 Хяналт шалгалтын мөрөөр авсан арга хэмжээ, зөвлөмж 2015-08-31
7 Хууль, хяналтын хэлтсийн хяналт шалгалтын ажлын 2016 оны төлөвлөгөө 2016-03-28
8 Төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын үйлдвэрлэл, санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх төлөвлөгөө 2016-09-13
9 Төрийн өмчийн бүртгэл, хяналтын хэлтсийн 2016 оны 3 улирлын хяналтын тайлан 2016-11-09
10 "Засгийн газрын авто бааз" УТҮГ-ын түрээсийн үйл ажиллагаанд шалгалт явуулж, ТӨБЗГ-ын 2016 оны 11 сарын 08 өдрийн 133 дугаар тогтоол 2016-11-14
11 Хяналт шалгалт хийх төлөвлөгөө 2018 2018-01-18
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.