cover

Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны холбогдох хууль, тогтоомж

# Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны холбогдох хууль, тогтоомж Нэмэгдсэн
1 Авлигын эсрэг хууль 2014-11-10
2 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 2014-11-10
3 Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай 2014-11-10
4 Авлигатай тэмцэх газрын зөвлөмж 2014-11-10
5 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 2014-11-10
6 Албан тушаалтан өөрт ногдуулсан сахилгын шийтгэлийн талаарх мэдээллийг холбогдох этгээд болон нийтэд өөрийн зардлаар хүргэх арга хэмжээний журам 2015-04-15
7 Авлигатай тэмцэх газрын зөвлөмж (2015-12-08) 2016-01-05
8 Авлигатай тэмцэх газрын зөвлөмж (2015-12-30) 2016-01-05
9 УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хорооны 2014 оны 20 дугаар тогтоол 2016-05-10
10 Авлигатай тэмцэх газрын зөвлөмж (2016-04-29) 2016-05-12
11 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр (УИХ-ын 2016 оны 51 дүгээр тогтоолоор батлагдсан) 2017-01-10
12 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө (Засгийн газрын 2017 оны 114 дүгээр тогтоолоор батлагдсан) 2017-03-15
13 Авлигатай тэмцэх газрын зөвлөмж, (2017-10-04, ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРСОН БОЛОН "ОФФШОР БҮСЭД ХАМААРАХ НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН ЖАГСААЛТ"-ыг Засгийн газраас баталсантай холбоотой) 2017-11-01
14 Авлигатай тэмцэх газрын чиглэл, зөвлөмж, (Мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагаа болон Оффшор бүсэд хамаарах гадаад улс,орнуудад нээлгэсэн дансаа хаалгах, хөрөнгөө татах тухай) 2018-01-03
15 Авлигатай тэмцэх газрын ЗӨВЛӨМЖ-д тусгагдсан асуудлаар ТӨБЗГ-аас төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн захирал, ТУЗ-ийн дарга нарт хүргүүлсэн АЛБАН ДААЛГАВАР (ТӨБЗГ, 2018.02.02, № А-1/350) 2018-02-07
16 Авлигатай тэмцэх газраас Засгийн газарт өгсөн зөвлөмж (2017-12-07) 2018-03-20
17 Авлигатай тэмцэх газрын зөвлөмж, чиглэл (АТГ-ын 2020.01.10-ны өдрийн 05/371 дугаартай албан бичиг) 2020-02-07
18 Авлигатай тэмцэх газраас Засгийн газарт өгсөн зөвлөмж (АТГ, 2020-01-24, 01/1003 албан бичиг) 2020-02-20
19 Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллага (OECD)-ийн Авлигын эсрэг сүлжээнээс Монгол Улсад өгсөн зөвлөмжийн хамаарал бүхий хэсэг (АТГ-ын 2020,02,27-ны 01/2329 дугаартай албан бичгийн хавсралт) 2020-03-13
20 Авлигатай тэмцэх газраас Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлсэн зөвлөмж (АТГ-ын 2020.04.10-ны өдрийн 01/4291 дугаартай албан бичгээр) 2020-05-01
21 Авлигатай тэмцэх газрын зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх хүрээнд Сангийн яамнаас Ерөнхий сайдын ажлын албанд хүргүүлсэн зөвлөмж (Сангийн яамны 202.05.08-ны өдрийн 6-1/3105 дугаартай албан бичгээр) 2020-05-24
22 2020-12-11
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.