cover

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, биелэлт, тайлан

# Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, биелэлт, тайлан Нэмэгдсэн
1 Авилгалын эсрэг үйл ажиллагааны 2013 оны эхний хагас жилийн биелэлт 2013-08-01
2 Албан хаагчдын дунд зохион байгуулах авлигын эсрэг сургалт, соён гэгээрүүлэх ажлын нэгдсэн төлөвлөгөө 2013-09-24
3 Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг худалдан авах ажиллагааны газрын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт - 2013 он 2013-11-20
4 Авлигатай тэмцэх газраас ирүүлсэн зөвлөмж, чиглэлийн биелэлтийн тухай танилцуулга 2013-11-20
5 АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН - 2013 он 2013-11-20
6 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ – ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗРЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2014 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2014-02-25
7 АВЛИГА, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ СУРГАЛТ, СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ АЖЛЫН 2014 ОНЫ НЭГДСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2014-02-27
8 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ – ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗРЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2014 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БИЕЛЭЛТ 2014-07-28
9 АВЛИГА, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ СУРГАЛТ, СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ АЖЛЫН 2014 ОНЫ НЭГДСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БИЕЛЭЛТ 2014-07-28
10 Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг – Худалдан авах ажиллагааны газрын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2014 оны төлөвлөгөөний биелэлт 2014-11-26
11 Авлига, Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх сургалт, Соён гэгээрүүлэх ажлын 2014 оны нэгдсэн төлөвлөгөөний биелэлт 2014-11-26
12 АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2014 ОНЫ ТАЙЛАН 2014-11-28
13 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ – ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗРЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2015 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2015-02-15
14 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2015 оны төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан 2015-11-17
15 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2015 оны тайлан 2015-11-25
16 Байгууллагын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө - 2016 он 2016-02-19
17 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө - 2016 2016-10-14
18 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан - 2016 2016-11-21
19 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны тайлан - 2016 он 2016-11-21
20 АТГ-аас ирүүлсэн зөвлөмж, чиглэлийн шийдвэрлэлтийн байдал - 2016 2016-11-22
21 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2018 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (ТӨБЗГ-ын даргын тушаал: 2018.03.15-ны өдрийн № А/85) 2018-03-15
22 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайлан - 2017 он 2018-03-26
23 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайлан - 2018 он 2019-03-04
24 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайлан - 2019 он 2020-02-18
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.