cover

Улаанбаатар

# Улаанбаатар Нэмэгдсэн
1 Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө 2014-09-11
2 Баянгол дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2015 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын төлөвлөгөө 2015-01-22
3 Хан-Уул дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2015 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын төлөвлөгөө 2015-01-22
4 Дүүргүүдийн төсвийн хөрөнгө болон хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжсэн төсөл арга хэмжээний тайлан мэдээ 2015-01-29
5 Нийслэлийн 2012 оны төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлсэн төсөл арга хэмжээний тайлан мэдээ 2015-01-29
6 Нийслэлийн 2014 оны төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлсэн төсөл арга хэмжээний тайлан мэдээ 2015-01-29
7 Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2014 онд хэрэгжүүлсэн төсөл арга хэмжээний тайлан мэдээ 2015-01-29
8 Баянзүрх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2015 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын төлөвлөгөө 2015-01-29
9 Сүхбаатар дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2015 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын төлөвлөгөө 2015-01-29
10 Чингэлтэй дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2015 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын төлөвлөгөө 2015-01-29
11 Сүхбаатар дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын төлөвлөгөө 2016-01-11
12 Сонгино-Хайрхан дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын төлөвлөгөө 2016-01-14
13 Хан-Уул дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын төлөвлөгөө 2016-01-15
14 Багануур дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын төлөвлөгөө 2016-01-21
15 Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын төлөвлөгөө 2016-02-18
16 Баянзүрх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны III улирлын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2016-11-09
17 Налайх дүүргийн 2016 оны III улирлын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2016-11-09
18 Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар хэрэгжиж буй 2016 оны III улирлын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2016-11-09
19 Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар хэрэгжиж буй 2016 оны III улирлын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан2 2016-11-09
20 Багануур дүүргийн ХААА-ны 2017 онд зохион байгуулах худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-02-03
21 Багахангай дүүргийн ХААА-ны 2017 онд зохион байгуулах худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-02-03
22 Баянгол дүүргийн ХААА-ны 2017 онд зохион байгуулах худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-02-03
23 Баянзүрх дүүргийн ХААА-ны 2017 онд зохион байгуулах худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-02-03
24 Налайх дүүргийн ХААА-ны 2017 онд зохион байгуулах худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-02-03
25 Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын 2017 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө 2017-02-03
26 Сонгинохайрхан дүүргийн ХААА-ны 2017 онд зохион байгуулах худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-02-03
27 Хан-Уул дүүргийн ХААА-ны 2017 онд зохион байгуулах худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-02-03
28 Сүхбаатар дүүргийн ХААА-ны 2017 онд зохион байгуулах худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-02-03
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.