cover

Хөвсгөл

# Хөвсгөл Нэмэгдсэн
1 0000-00-00
2 0000-00-00
3 Хөвсгөл аймгийн худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө 2014-09-11
4 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт 2014-09-11
5 Хөвсгөл аймгийн 2014 оны 1-р улирлын худалдан авах ажиллагааны тайлан 2014-09-11
6 Хөвсгөл аймгийн 2014 оны эхний хагас жилийн бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2014-09-11
7 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн эхний хагас жилийн гүйцэтгэл 2014-09-11
8 Хөвсгөл аймгийн 2016 оны III улирлын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2016-11-09
9 Хөвсгөл аймгийн сумдуудын 2016 оны III улирлын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2016-11-09
10 Хөвсгөл аймгийн ОНӨГ-ын 2017 онд зохион байгуулах худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-02-03
11 Хөвсгөл аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2017 оны худалдан авах ажиллагааны тайлан 2018-01-26
12 Хөвсгөл аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-01-29
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.