cover

Төв

# Төв Нэмэгдсэн
1 Төв аймгийн 2014 оны худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө 2014-09-11
2 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт 2014-09-11
3 Төв аймгийн 2014 оны эхний хагас жилийн бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2014-09-11
4 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн эхний хагас жилийн гүйцэтгэл 2014-09-11
5 Төв аймгийн 2016 оны III улирлын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2016-11-09
6 Төв аймгийн ОНӨГ-ын 2017 онд зохион байгуулах худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-02-03
7 Төв аймгийн ОНӨГ-ын 2017 онд зохион байгуулсан худалдан авах ажиллагааны тайлан 2018-01-23
8 Төв аймгийн ОНӨГ-ын 2017 онд зохион байгуулсан худалдан авах ажиллагааны тайлан 2018-01-23
9 Төв аймгийн Худалдан авах ажиллагааны 2019 оны төлөвлөгөө 2019-01-28
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.