cover

Сэлэнгэ

# Сэлэнгэ Нэмэгдсэн
1 Сэлэнгэ аймгийн 2014 оны худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө 2014-09-11
2 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт 2014-09-11
3 Сэлэнгэ аймгийн 2014 оны 1-р улирлын худалдан авах ажиллагааны тайлан 2014-09-11
4 Сэлэнгэ аймгийн 2014 оны эхний хагас жилийн бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2014-09-11
5 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн эхний хагас жилийн гүйцэтгэл 2014-09-11
6 Сэлэнгэ аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2014 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2015-01-22
7 Сэлэнгэ аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2015 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын төлөвлөгөө 2015-01-22
8 Сэлэнгэ аймгийн 2016 оны III улирлын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2016-11-09
9 Сэлэнгэ аймгийн ОНӨГ-ын 2017 онд зохион байгуулах худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-02-03
10 Сэлэнгэ аймгийн Худалдан авах ажиллагааны 2019 оны төлөвлөгөө 2019-01-16
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.