cover

Сүхбаатар

# Сүхбаатар Нэмэгдсэн
1 0000-00-00
2 Сүхбаатар аймгийн худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө 2014-09-11
3 2014-09-11
4 Сүхбаатар аймгийн 2014 оны 1-р улирлын худалдан авах ажиллагааны тайлан 2014-09-11
5 Сүхбаатар аймгийн 2014 оны эхний хагас жилийн бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2014-09-11
6 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн эхний хагас жилийн гүйцэтгэл 2014-09-11
7 Сүхбаатар аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2014 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2015-01-22
8 Сүхбаатар аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2015 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын төлөвлөгөө 2015-01-22
9 Сүхбаатар аймгийн 2016 оны III улирлын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2016-11-09
10 Сүхбаатар аймгийн 2017 оны худалдан авах ажиллагааны тайлан 2018-01-30
11 Сүхбаатар аймгийн 2017 оны худалдан авах ажиллагааны тайлан 2 2018-01-30
12 Сүхбаатар аймгийн Худалдан авах ажиллагааны 2019 оны төлөвлөгөө 2019-01-14
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.