cover

Өмнөговь

# Өмнөговь Нэмэгдсэн
1 Өмнөговь аймгийн худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө 2014-09-03
2 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт 2014-09-03
3 Өмнөговь аймгийн 2014 оны 1-р улирлын худалдан авах ажиллагааны тайлан 2014-09-03
4 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн эхний хагас жилийн гүйцэтгэл 2014-09-03
5 Өмнөговь аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2014 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2015-01-22
6 Өмнөговь аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2015 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын төлөвлөгөө 2015-01-22
7 Өмнөговь аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын төлөвлөгөө 2016-01-15
8 Өмнөговь аймгийн сумдын 2016 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын төлөвлөгөө 2016-01-15
9 Өмнөговь аймгийн 2016 оны III улирлын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2016-11-09
10 Өмнөговь аймгийн ОНӨГ-ын 2017 онд зохион байгуулах худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-02-03
11 Өмнөговь аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-01-11
12 Өмнөговь аймгийн ОНӨГ-ын 2017 онд зохион байгуулсан худалдан авах ажиллагааны тайлан 2018-01-25
13 Өмнөговь аймгийн Худалдан авах ажиллагааны 2019 оны төлөвлөгөө 2019-01-16
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.