cover

Баянхонгор

# Баянхонгор Нэмэгдсэн
1 0000-00-00
2 Баянхонгор аймгийн худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө 2014-09-03
3 Баянхонгор аймгийн 2014 оны 1-р улирлын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны тайлан 2014-09-03
4 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт 2014-09-03
5 Баянхонгор аймгийн 2014 оны эхний хагас жилийн бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2014-09-03
6 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн эхний хагас жилийн гүйцэтгэл 2014-09-03
7 Баянхонгор аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2014 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2015-01-21
8 Баянхонгор аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2015 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын төлөвлөгөө 2015-01-22
9 Баянхонгор аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын төлөвлөгөө 2016-01-14
10 Баянхонгор аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны III улирлын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2016-11-09
11 Баянхонгор аймгийн ОНӨГ-ын 2017 онд зохион байгуулах худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-02-03
12 Баянхонгор аймгийн Төсвийн ерөнхийлан захирагчийн 2017 оны худалдан авах ажиллагааны тайлан 2018-01-29
13 Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-01-30
14 Баянхонгор аймгийн Худалдан авах ажиллагааны 2019 оны төлөвлөгөө 2019-01-17
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.