cover

Архангай

# Архангай Нэмэгдсэн
1 0000-00-00
2 0000-00-00
3 0000-00-00
4 Архангай аймгийн худалдан авах ажиллагааны албаны 2014 оны ерөнхий төлөвлөгөө 2014-09-03
5 Архангай аймгийн 2014 оны 1-р улирлын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны тайлан 2014-09-03
6 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт 2014-09-03
7 Архангай аймгийн 2014 оны эхний хагас жилийн бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2014-09-03
8 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламж-эхний хагас жилийн гүйцэтгэл 2014-09-03
9 Архангай аймгийн Худалдан авах ажиллагааны 2014 оны бараа, ажил, үйлчилгээний худалдан авалтын тайлан 2015-01-21
10 Архангай аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2015 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын төлөвлөгө 2015-02-04
11 Архангай аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны бараа, ажтл, үйлчилгээ худалдан авалтын төлөвлөгөө 2016-02-10
12 Архангай аймгийн орон нутгийн өмчийн газрын 2016 оны 3 улирлын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2016-11-09
13 Архангай аймгийн ОНӨГ-ын 2017 онд зохион байгуулах худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-02-03
14 Архангай аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2017 оны худалдан авах ажиллагааны тайлан 2018-01-30
15 Архангай аймгийн Төсвийн ерөнхийлан захирагчийн 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-02-02
16 Архангай аймгийн Худалдан авах ажиллагааны 2019 оны төлөвлөгөө 2019-01-14
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.