cover

Ажил хэрэгч тушаалууд - 2021 он

# Ажил хэрэгч тушаалууд - 2021 он Нэмэгдсэн
1 Хөл хорионы үеэр албан хаагчдын ажиллах хуваарь батлах тухай 2021-01-05
2 Хөл хорионы үеэр албан хаагчдын ажиллах хуваарь батлах тухай 2021-01-12
3 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-01-15
4 Шуурхай штабыг шинэчлэн байгуулах тухай 2021-01-15
5 Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын дүрэм, бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай 2021-01-19
6 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-01-21
7 Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай 2021-01-25
8 Албан тушаалын тодорхойлолт шинэчлэн батлах тухай 2021-01-25
9 Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай 2021-01-25
10 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-01-27
11 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-01-27
12 Хөл хорионы үеэр албан хаагчдын ажиллах хуваарь батлах тухай 2021-01-29
13 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-02-04
14 Зохион байгуулалтын нэгжийн индекс батлах тухай 2021-02-04
15 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-02-05
16 Ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх тухай 2021-02-05
17 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-02-08
18 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-02-09
19 Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлах тухай 2021-02-10
20 Хөл хорионы үеэр албан хаагчдын ажиллах хуваарь батлах тухай 2021-02-10
21 Хөл хорионы үед шуурхай ажиллуулах тухай 2021-02-18
22 Ажлын хэсэг томилох тухай 2021-02-18
23 Албан хаагчдын ажиллах хуваарь батлах тухай 2021-03-09
24 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-03-15
25 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-03-24
26 Төрийн нууцтай танилцах эрх бүхий албан тушаалтны жагсаалт батлах тухай 2021-03-24
27 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2021-03-25
28 Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах тухай 2021-03-26
29 Сургалтын төлөвлөгөө батлах тухай 2021-03-29
30 Албан хаагчдын ажиллах хуваарь батлах тухай 2021-04-02
31 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-04-07
32 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-04-07
33 Албан хаагчдын ажиллах хуваарь батлах тухай 2021-04-09
34 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-04-09
35 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-04-21
36 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-04-23
37 Хөл хорионы үеэр албан хаагчдын ажиллах хуваарь батлах тухай 2021-04-26
38 Албан хаагчдын ажиллах хуваарь батлах тухай 2021-05-10
39 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-05-10
40 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-05-11
41 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-06-02
42 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-06-07
43 Албан хаагчдын ажиллах хуваарь батлах тухай 2021-06-07
44 Зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай 2021-06-16
45 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-06-17
46 Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2021-06-17
47 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-06-17
48 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-06-17
49 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-06-17
50 Комисс шинэчлэн байгуулах тухай 2021-06-17
51 Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай 2021-06-23
52 Тооллогын комисс байгуулах тухай 2021-06-24
53 Үнэлгээний баг байгуулах тухай 2021-06-24
54 Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлах тухай 2021-07-02
55 Албан хаагчдын ажиллах хуваарь батлах тухай 2021-07-06
56 Дэд ажлын хэсгүүд байгуулах тухай 2021-07-06
57 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-07-19
58 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-08-16
59 Албан хаагчдын ажиллах хуваарь батлах тухай 2021-08-31
60 Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2021-09-01
61 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-09-10
62 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-09-20
63 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-09-28
64 Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай 2021-09-30
65 Албан хаагчдын ажиллах хуваарь батлах тухай 2021-10-05
66 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2021-10-08
67 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-10-13
68 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-10-13
69 Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2021-10-15
70 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-10-25
71 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-11-08
72 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-11-10
73 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-11-18
74 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-11-22
75 Үнэлгээний баг байгуулах тухай 2021-12-06
76 Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг батлах тухай 2021-12-07
77 Тооллогын комисс байгуулах тухай 2021-12-07
78 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-12-14
79 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-12-20
80 Ёс зүйн зөвлөлийг шинэчлэн батлах тухай 2021-12-22
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.