cover

Тооллого-2021

# Тооллого-2021 Нэмэгдсэн
1 Тооллогын маягт шинэчлэн батлах тухай 2020-12-11
2 21 аймаг, Нийслэлийн засаг дарга нарт Улсын үзлэг, тооллогын ажлын бэлтгэл хангах зөвлөмж хүргүүлэх тухай. 2020-12-11
3 Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдүүдэд Улсын үзлэг, тооллогын ажлын бэлтгэл хангах зөвлөмж, албан даалгавар хүргүүлэх тухай. 2020-12-11
4 Төрийн болон Орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн захиргааны статистикийн маягт, түүнийг нөхөх заавар /файлаар/ 2020-12-11
5 Төрийн болон Орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн бүртгэлийн маягт, түүнийг нөхөх заавар /файлаар/ 2020-12-11
6 2020 оны 04 дүгээр сарын 01 ний өдрийн А-1/510 дугаартай албан бичгээр 21 аймгийн орон нутгийн өмчийн газарт өгсөн чиглэл 2020-12-11
7 2020 оны 07 дугаар сарын 27 ны өдрийн А-1/1307 дугаартай албан бичгээр Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн дарга захирал нарт өгсөн чиглэл, зөвлөмж 2020-12-11
8 2020 оны 02 дугаар сарын 20 ны өдрийн А-1/272 дугаартай албан бичгээр нийслэл, 21 аймгийн Засаг дарга нарт явуулсан Засгийн газрын шийдврийн хэрэгжилтийг хангах арга хэмжээний тухай албан бичиг 2020-12-11
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.