cover

Ажил хэрэгч тушаалууд - 2020 он

# Ажил хэрэгч тушаалууд - 2020 он Нэмэгдсэн
1 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-01-06
2 Томилолтоор ажиллуулах тухай 2020-01-08
3 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-01-22
4 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-01-30
5 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-01-31
6 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-02-04
7 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-02-05
8 Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай 2020-02-11
9 Шуурхай штаб байгуулах тухай 2020-02-21
10 Ёс зүйн зөвлөл байгуулах тухай 2020-03-06
11 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-03-10
12 Сургалтын төлөвлөгөө батлах тухай 2020-03-10
13 Шуурхай арга хэмжээ авах тухай 2020-03-11
14 Ажлын хэсэг томилох тухай 2020-03-16
15 Ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журам батлах тухай 2020-03-16
16 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-03-18
17 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-03-18
18 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-03-18
19 Шинэ коронавируст халдварын эрсдлээс сэргийлэх зохион байгуулалтын зарим арга хэмжээ авах тухай 2020-03-23
20 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-03-25
21 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-04-01
22 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-04-01
23 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-04-06
24 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-04-08
25 Шуурхай арга хэмжээ авах тухай 2020-04-13
26 Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай 2020-04-27
27 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-05-07
28 Шуурхай арга хэмжээ авах тухай 2020-05-07
29 Комисс шинэчлэн байгуулах тухай 2020-05-07
30 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-05-11
31 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-05-11
32 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-05-12
33 Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай 2020-05-12
34 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай 2020-05-18
35 Архивын баримтын тухай 2020-05-19
36 Хүүхдийн баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай 2020-05-21
37 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-05-21
38 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-05-27
39 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-06-03
40 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-06-04
41 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-06-23
42 Орон тоо, албан тушаалын жагсаалт балтах тухай 2020-06-23
43 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-06-26
44 Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын дүрэм, бүрэлдэхүүнийг байгуулах тухай 2020-06-26
45 Архивын дүрмийг батлах тухай 2020-06-26
46 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-07-06
47 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-07-23
48 Зөвлөл байгуулах тухай 2020-08-10
49 Зохион байгуулалтын нэгжийн индекс батлах тухай 2020-08-17
50 Архивын баримтыг эрэн сурвалжлах, тооллого хийх тухай 2020-08-24
51 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-08-27
52 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-08-31
53 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-09-09
54 Хэвлэмэл хуудасны индекс батлах тухай 2020-09-15
55 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-09-22
56 Магадлан шинжлэх хэсгийг шинэчлэн байгуулах тухай 2020-09-22
57 Зөвлөлд өөрчлөлт оруулах тухай 2020-10-05
58 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-10-05
59 Дэд ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-10-06
60 Ёс зүйн зөвлөлд өөрчлөлт оруулах тухай 2020-10-06
61 Дэд ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-10-06
62 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-10-12
63 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-10-16
64 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-10-20
65 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-10-23
66 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-10-29
67 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-10-29
68 Өдөрлөг зохион байгуулах тухай 2020-10-29
69 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-11-09
70 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-11-10
71 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-11-17
72 Зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн орон тоо, албан тушаалын жагсаалт батлах тухай 2020-11-17
73 Хөл хорионы үеэр албан хаагчдын ажиллах хуваарь батлах тухай 2020-11-17
74 Шуурхай штабыг шинэчлэн байгуулах тухай 2020-11-19
75 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-11-19
76 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-11-19
77 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-11-20
78 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-11-20
79 Хөл хорионы үеэр албан хаагчдын ажиллах хуваарь батлах тухай 2020-11-20
80 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-11-27
81 Үйл ажиллагааны тасралтгүй, хэвийн байдлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай 2020-12-03
82 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-12-07
83 Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай 2020-12-10
84 Тооллогын комисс байгуулах тухай 2020-12-11
85 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2020-12-11
86 Үнэлгээний баг байгуулах тухай 2020-12-14
87 Ажлын цагийг хорогдуулах тухай 2020-12-15
88 Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай 2020-12-15
89 Зарим ажилтнуудад мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2020-12-18
90 Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай 2020-12-18
91 Хөл хорионы үеэр албан хаагчдын ажиллах хуваарь батлах тухай 2020-12-22
92 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-12-30
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.