cover

Газрын даргын тушаал 2018

# Газрын даргын тушаал 2018 Нэмэгдсэн
1 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/01 2018-01-05
2 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/02 2018-01-05
3 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/04 2018-01-09
4 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/05-3 2018-01-10
5 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/05 2018-01-10
6 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/05-1 2018-01-10
7 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/05-2 2018-01-10
8 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/07 2018-01-11
9 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/07-1 2018-01-11
10 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/09 2018-01-12
11 Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/08 2018-01-12
12 Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/08-1 2018-01-12
13 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/10 2018-01-12
14 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/11 2018-01-12
15 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/12 2018-01-17
16 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/13 2018-01-18
17 Дотоод аудитын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай А/14 2018-01-18
18 Дотоод аудитын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай А/14-1 2018-01-18
19 Дотоод аудитын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай А/14-2 2018-01-18
20 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/16 2018-01-25
21 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/17 2018-01-26
22 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/18 2018-01-26
23 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/19 2018-01-26
24 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/20 2018-01-26
25 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/21 2018-01-26
26 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/22 2018-01-26
27 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/23 2018-01-26
28 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/24 2018-01-26
29 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/25 2018-01-26
30 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/26 2018-01-26
31 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/27 2018-01-26
32 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/28 2018-01-26
33 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/29 2018-01-26
34 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/30 2018-01-26
35 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/31 2018-01-26
36 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай А/32 2018-01-29
37 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай А/32-1 2018-01-29
38 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай А/32-2 2018-01-29
39 2018 оны сургалтын төлөвлөгөө батлах тухай А/38 2018-01-30
40 2018 оны сургалтын төлөвлөгөө батлах тухай А/38-1 2018-01-30
41 2018 оны сургалтын төлөвлөгөө батлах тухай А/38-2 2018-01-30
42 2018 оны сургалтын төлөвлөгөө батлах тухай А/38-3 2018-01-30
43 2018 оны сургалтын төлөвлөгөө батлах тухай А/38-4 2018-01-30
44 2018 оны сургалтын төлөвлөгөө батлах тухай А/38-5 2018-01-30
45 2018 оны сургалтын төлөвлөгөө батлах тухай А/38-6 2018-01-30
46 2018 оны сургалтын төлөвлөгөө батлах тухай А/38-7 2018-01-30
47 Татан буулгах комисс байгуулах тухай А/34 2018-01-30
48 Татан буулгах комисс байгуулах тухай А/34-1 2018-01-30
49 Татан буулгах комисс байгуулах тухай А/34-2 2018-01-30
50 Татан буулгах комисс байгуулах тухай А/35 2018-01-30
51 Татан буулгах комисс байгуулах тухай А/35-1 2018-01-30
52 Татан буулгах комисс байгуулах тухай А/35-2 2018-01-30
53 Татан буулгах комисс байгуулах тухай А/36 2018-01-30
54 Татан буулгах комисс байгуулах тухай А/36-1 2018-01-30
55 Татан буулгах комисс байгуулах тухай А/36-2 2018-01-30
56 Татан буулгах комисс байгуулах тухай А/37 2018-01-30
57 Татан буулгах комисс байгуулах тухай А/37-1 2018-01-30
58 Татан буулгах комисс байгуулах тухай А/37-2 2018-01-30
59 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/39 2018-01-31
60 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/40 2018-02-06
61 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/41 2018-02-06
62 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/42 2018-02-06
63 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/43 2018-02-06
64 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/44 2018-02-06
65 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/45 2018-02-06
66 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/46 2018-02-07
67 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/46-1 2018-02-07
68 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/46-2 2018-02-07
69 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/46-3 2018-02-07
70 Комисс шинэчлэн байгуулах тухай А/47 2018-02-08
71 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/48 2018-02-08
72 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/50-1 2018-02-26
73 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/51 2018-02-26
74 Зарим албан хаагчдыг томилолтоор ажиллуулах тухай А50 2018-02-28
75 Зарим албан хаагчдыг томилолтоор ажиллуулах тухай А50-1 2018-02-28
76 Зарим албан хаагчдыг томилолтоор ажиллуулах тухай А50-2 2018-02-28
77 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/52 2018-03-01
78 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/52-1 2018-03-01
79 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/53 2018-03-02
80 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/53-1 2018-03-02
81 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/53-2 2018-03-02
82 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/54 2018-03-02
83 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/54-1 2018-03-02
84 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/55 2018-03-05
85 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/57 2018-03-05
86 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/58 2018-03-05
87 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/59 2018-03-05
88 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/60 2018-03-05
89 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/61 2018-03-05
90 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/62 2018-03-05
91 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/64 2018-03-06
92 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/64-1 2018-03-06
93 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/66 2018-03-09
94 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/68 2018-03-09
95 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/69 2018-03-09
96 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/70 2018-03-09
97 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/71-1 2018-03-09
98 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/72 2018-03-09
99 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/73 2018-03-09
100 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/74 2018-03-09
101 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/75 2018-03-09
102 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/76 2018-03-09
103 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/71 2018-03-09
104 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/77 2018-03-12
105 Жагсаалт батлах тухай А/78 2018-03-12
106 Жагсаалт батлах тухай А/78-1 2018-03-12
107 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/79 2018-03-12
108 Шагнаж урамшуулах тухай А/80 2018-03-13
109 Шагнаж урамшуулах тухай А/80-1 2018-03-13
110 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/81 2018-03-15
111 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/82 2018-03-15
112 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/82-1 2018-03-15
113 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/83 2018-03-15
114 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/84 2018-03-15
115 Төлөвлөгөө батлах тухай А/85 2018-03-15
116 Төлөвлөгөө батлах тухай А/85-1 2018-03-15
117 Төлөвлөгөө батлах тухай А/85-2 2018-03-15
118 Төлөвлөгөө батлах тухай А/85-3 2018-03-15
119 Төлөвлөгөө батлах тухай А/85-4 2018-03-15
120 Төлөвлөгөө батлах тухай А/85-5 2018-03-15
121 Төлөвлөгөө батлах тухай А/85-6 2018-03-15
122 Төлөвлөгөө батлах тухай А/85-7 2018-03-15
123 Төлөвлөгөө батлах тухай А/85-8 2018-03-15
124 Төлөвлөгөө батлах тухай А/85-9 2018-03-15
125 Төлөвлөгөө батлах тухай А/85-10 2018-03-15
126 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/86 2018-03-15
127 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/87 2018-03-19
128 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/88 2018-03-19
129 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/89 2018-03-23
130 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/89-1 2018-03-23
131 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/90 2018-03-23
132 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/90-1 2018-03-23
133 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/91 2018-03-23
134 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/91-1 2018-03-23
135 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/92 2018-03-23
136 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/92-1 2018-03-23
137 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/93 2018-03-23
138 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/93-1 2018-03-23
139 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/94 2018-03-23
140 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/94-1 2018-03-23
141 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/95 2018-03-23
142 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/95-1 2018-03-23
143 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/96 2018-03-23
144 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/96-1 2018-03-23
145 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/97 2018-03-23
146 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/98 2018-03-23
147 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/56 2018-03-25
148 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/99 2018-03-26
149 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/100 2018-03-26
150 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/101 2018-03-28
151 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/101-1 2018-03-28
152 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/102 2018-03-29
153 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/103 2018-03-29
154 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/104 2018-03-29
155 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/105 2018-03-29
156 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/106 2018-03-29
157 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/108 2018-04-05
158 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/67 2018-04-09
159 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/110 2018-04-10
160 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/110-1 2018-04-10
161 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/110-2 2018-04-10
162 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/110-3 2018-04-10
163 Удирдамж батлах тухай А/111-1 2018-04-11
164 Удирдамж батлах тухай А/111-2 2018-04-11
165 Удирдамж батлах тухай А/111-3 2018-04-11
166 Удирдамж батлах тухай А/111-4 2018-04-11
167 Удирдамж батлах тухай А/111-5 2018-04-11
168 Удирдамж батлах тухай А/111 2018-04-11
169 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/114 2018-04-16
170 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/115 2018-04-16
171 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/116 2018-04-16
172 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/117 2018-04-16
173 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/118 2018-04-16
174 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/119 2018-04-16
175 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/120 2018-04-16
176 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/121 2018-04-16
177 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/122 2018-04-16
178 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/123 2018-04-16
179 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/124 2018-04-16
180 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/125 2018-04-16
181 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/126 2018-04-16
182 Зарим албан хаагчдыг томилолтоор ажиллуулах тухай А127 2018-04-18
183 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/129 2018-04-24
184 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/130 2018-04-25
185 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А133 2018-04-26
186 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/134 2018-04-26
187 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/135 2018-04-26
188 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/136 2018-04-26
189 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/138 2018-04-26
190 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/141 2018-04-27
191 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/139 2018-04-27
192 Төрийн өмчийн төлөөлөгчийг томилж,удирдамж батлах тухай А/140 2018-04-27
193 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/141 2018-04-27
194 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/142 2018-04-27
195 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/137 2018-04-28
196 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/143 2018-05-01
197 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/144 2018-05-01
198 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/145 2018-05-01
199 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/146 2018-05-01
200 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/147 2018-05-01
201 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/148 2018-05-02
202 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/149 2018-05-02
203 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/150 2018-05-02
204 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/151 2018-05-02
205 2018-05-02
206 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/153 2018-05-04
207 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/154 2018-05-04
208 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/155 2018-05-04
209 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/156 2018-05-08
210 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/157 2018-05-11
211 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/158 2018-05-11
212 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/159 2018-05-11
213 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/160 2018-05-11
214 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/161 2018-05-11
215 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/162 2018-05-11
216 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/163 2018-05-13
217 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/164 2018-05-15
218 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/165 2018-05-15
219 Зарим албан хаагчдыг томилолтоор ажиллуулах тухай А166 2018-05-17
220 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/167 2018-05-18
221 Шагнах тухай А168 2018-05-23
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.