cover

Газрын даргын тушаал 2017

# Газрын даргын тушаал 2017 Нэмэгдсэн
1 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/63 0000-00-00
2 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/63-1 0000-00-00
3 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/92 0000-00-00
4 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/93 0000-00-00
5 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/100 0000-00-00
6 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/1 2017-01-04
7 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/3 2017-01-05
8 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/4 2017-01-06
9 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/4 маягт 1 2017-01-06
10 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/4 маягт 2 2017-01-06
11 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/4 маягт 3 2017-01-06
12 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/4-1 2017-01-06
13 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/4-1-2 2017-01-06
14 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/4-2-2 2017-01-06
15 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/06 2017-01-09
16 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/06-1 2017-01-09
17 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/06-2 2017-01-09
18 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/17 2017-02-01
19 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/17-1 2017-02-01
20 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/17-1-2 2017-02-01
21 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/17-1-3 2017-02-01
22 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/17-1-4 2017-02-01
23 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/17-2 2017-02-01
24 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/22 2017-02-08
25 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/22-1 2017-02-08
26 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/23 2017-02-08
27 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/23-1 2017-02-08
28 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/24 2017-02-09
29 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/24-1 2017-02-09
30 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/24-2 2017-02-09
31 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/25 2017-02-10
32 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/25-1 2017-02-10
33 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/25-1-2 2017-02-10
34 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/25-2 2017-02-10
35 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/25-2-1 2017-02-10
36 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/25-2-2 2017-02-10
37 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/25-2-3 2017-02-10
38 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/25-2-4 2017-02-10
39 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/25-2-5 2017-02-10
40 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/26 2017-02-10
41 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/41 2017-02-21
42 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/44 2017-03-06
43 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/47 2017-03-13
44 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/47-1 2017-03-13
45 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/47-2 2017-03-13
46 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/47-3 2017-03-13
47 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/47-4 2017-03-13
48 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/47-5 2017-03-13
49 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/47-6 2017-03-13
50 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/48 2017-03-15
51 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/48-1 2017-03-15
52 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/48-2 2017-03-15
53 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/48-3 2017-03-15
54 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/52 2017-04-11
55 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/53 2017-04-13
56 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/54 2017-04-14
57 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/54-1 2017-04-14
58 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/65 2017-05-04
59 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/4-2-1 2017-09-06
60 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/140 2017-09-12
61 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/140-1 2017-09-12
62 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/65-1 2017-09-12
63 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/100-1 2017-09-12
64 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/101 2017-09-12
65 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/102 2017-09-12
66 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/103 2017-09-12
67 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/103-1 2017-09-12
68 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/103-2 2017-09-12
69 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/110 2017-09-12
70 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/110-1 2017-09-12
71 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/110-2 2017-09-12
72 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/111 2017-09-12
73 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/115 2017-09-12
74 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/118 2017-09-12
75 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/119 2017-09-12
76 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/124 2017-09-12
77 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/128 2017-09-12
78 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/129 2017-09-12
79 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/136 2017-09-12
80 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/138 2017-09-12
81 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/139 2017-09-12
82 Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс байгуулах тухай А/64 2017-09-12
83 Дотоод аудитын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай А/55 2017-09-12
84 Дотоод аудитын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай А/55-1 2017-09-12
85 Дотоод аудитын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай А/55-2 2017-09-13
86 Дотоод аудитын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай А/55-3 2017-09-13
87 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/140 2017-09-13
88 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/140-1 2017-09-13
89 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/141 2017-09-13
90 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/141-1 2017-09-13
91 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/141-2-1 2017-09-13
92 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/141-2-2 2017-09-13
93 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/141-3-1 2017-09-13
94 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/141-3-2 2017-09-13
95 Ёс зүйн дүрэм батлах тухай А/15 2017-09-13
96 Ёс зүйн дүрэм батлах тухай А/15-1 2017-09-13
97 Ёс зүйн дүрэм батлах тухай А/15-1-2 2017-09-13
98 Ёс зүйн дүрэм батлах тухай А/15-1-3 2017-09-13
99 Ёс зүйн дүрэм батлах тухай А/15-1-4 2017-09-13
100 Ёс зүйн дүрэм батлах тухай А/15-1-5 2017-09-13
101 Жагсаалт батлах тухай А/104 2017-09-13
102 Жагсаалт батлах тухай А/104-1 2017-09-13
103 Жагсаалт батлах тухай А/104-2 2017-09-13
104 Жагсаалт батлах тухай А/104-3 2017-09-13
105 Журам батлах тухай А/20 2017-09-13
106 Журам батлах тухай А/105-3 2017-09-14
107 Журам батлах тухай А/105-4 2017-09-14
108 Журам батлах тухай А/105-5 2017-09-14
109 Журам батлах тухай А/105-6 2017-09-14
110 Журам батлах тухай А/106 2017-09-14
111 Журам батлах тухай А/106-1 2017-09-14
112 Журам батлах тухай А/106-2 2017-09-14
113 Журам батлах тухай А/106-3 2017-09-14
114 Журам батлах тухай А/106-4 2017-09-14
115 Заавар батлах тухай А/12 2017-09-14
116 Зарим албан хаагчдыг сургалтанд оролцуулах тухай А/08 2017-09-14
117 Зарим албан хаагчийн цалингийн шатлал болон нэмэгдлийг шинэчлэн тогтоох тухай А/11 2017-09-14
118 Зарим албан хаагчийн цалингийн шатлал болон нэмэгдлийг шинэчлэн тогтоох тухай А/11-1 2017-09-14
119 Зарим албан хаагчийн цалингийн шатлал болон нэмэгдлийг шинэчлэн тогтоох тухай А/11-2 2017-09-14
120 Зарим албан хаагчийн ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай А/56 2017-09-14
121 Зарим албан хаагчийн ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай А/56-1 2017-09-14
122 Зохион байгуулалтын нэгжийн индекс батлах тухай А/18 2017-09-14
123 Зохион байгуулалтын нэгжийн индекс батлах тухай А/18-1 2017-09-14
124 Зөвлөл байгуулах тухай А/02 2017-09-14
125 Зөвлөл байгуулах тухай А/02-1 2017-09-14
126 Зөвлөл байгуулах тухай А/40 2017-09-14
127 Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухай А/19 2017-09-14
128 Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухай А/19-1 2017-09-14
129 Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухай А/134 2017-09-14
130 Комисс байгуулах тухай А/6 2017-09-14
131 Комисс байгуулах тухай А/16 2017-09-14
132 Комисс байгуулах тухай А/45 2017-09-14
133 Мөнгөн шагналын зардлын тухай А/112 2017-09-14
134 Мөнгөн шагналын зардлын тухай А/1 2017-09-14
135 Тангараг өргүүлэх тухай А/07 2017-09-14
136 Тангараг өргүүлэх тухай А/131 2017-09-14
137 Тооллогын комисс байгуулах тухай А/27 2017-09-14
138 Тооллогын комисс байгуулах тухай А/27-1 2017-09-14
139 Тооллогын комисс байгуулах тухай А/115 2017-09-14
140 Төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээ дүгнэх, байгуулах тухай А/135 2017-09-14
141 Төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээ дүгнэх, байгуулах тухай А/135-1 2017-09-14
142 Төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээ дүгнэх, байгуулах тухай А/135-1-2 2017-09-14
143 Төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээ дүгнэх, байгуулах тухай А/135-2 2017-09-14
144 Төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээ дүгнэх, байгуулах тухай А/135-2-1 2017-09-14
145 Төрийн өмчийн төлөөлөгчийг томилж удирдамж батлах тухай А/14 2017-09-14
146 Төрийн өмчийн төлөөлөгчийг томилж удирдамж батлах тухай А/14-1 2017-09-14
147 Төрийн өмчийн төлөөлөгчийг томилж удирдамж батлах тухай А/50 2017-09-14
148 Төрийн өмчийн төлөөлөгчийг томилж удирдамж батлах тухай А/50-1 2017-09-14
149 Төрийн өмчийн төлөөлөгчийг томилж удирдамж батлах тухай А/57 2017-09-14
150 Төрийн өмчийн төлөөлөгчийг томилж удирдамж батлах тухай А/57-2 2017-09-14
151 Төрийн өмчийн төлөөлөгчийг томилж удирдамж батлах тухай А/58 2017-09-14
152 Төрийн өмчийн төлөөлөгчийг томилж удирдамж батлах тухай А/58-1 2017-09-14
153 Тушаал хүчингүй болгох тухай А/95 2017-09-14
154 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/42 2017-09-14
155 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/46 2017-09-14
156 Журам батлах тухай А/20-1 2017-09-14
157 Журам батлах тухай А/20-1-2 2017-09-14
158 Журам батлах тухай А/20-1-3 2017-09-14
159 Журам батлах тухай А/105 2017-09-14
160 Журам батлах тухай А/105-1 2017-09-14
161 Журам батлах тухай А/105-2 2017-09-14
162 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/49 2017-09-15
163 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/51 2017-09-15
164 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/81 2017-09-15
165 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/82 2017-09-15
166 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/83 2017-09-15
167 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/94 2017-09-15
168 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/123 2017-09-15
169 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/125 2017-09-15
170 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/132 2017-09-15
171 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/133 2017-09-15
172 Урамшуулал олгох тухай А/13 2017-09-15
173 Урамшуулал олгох тухай А/13-1 2017-09-15
174 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/21 2017-09-15
175 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/21-1 2017-09-15
176 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/5 2017-09-15
177 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/10 2017-09-15
178 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/28 2017-09-15
179 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/29 2017-09-15
180 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/30 2017-09-15
181 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/31 2017-09-15
182 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/32 2017-09-15
183 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/33 2017-09-15
184 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/34 2017-09-15
185 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/35 2017-09-15
186 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/36 2017-09-15
187 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/37 2017-09-15
188 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/37-1 2017-09-15
189 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/38 2017-09-15
190 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/38-1 2017-09-15
191 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/39 2017-09-15
192 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/43 2017-09-15
193 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/59 2017-09-15
194 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/60 2017-09-15
195 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/61 2017-09-15
196 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/62 2017-09-15
197 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/66 2017-09-15
198 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/67 2017-09-15
199 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/68 2017-09-15
200 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/69 2017-09-15
201 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/70 2017-09-15
202 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/71 2017-09-15
203 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/73 2017-09-15
204 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/74 2017-09-15
205 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/75 2017-09-15
206 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/76 2017-09-15
207 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/77 2017-09-15
208 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/78 2017-09-15
209 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/79 2017-09-15
210 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/80 2017-09-15
211 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/84 2017-09-15
212 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/85 2017-09-15
213 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/86 2017-09-15
214 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/87 2017-09-15
215 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/88 2017-09-15
216 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/90 2017-09-15
217 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/90 2017-09-15
218 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/96 2017-09-15
219 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/97 2017-09-15
220 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/98 2017-09-15
221 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/99 2017-09-15
222 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/113 2017-09-15
223 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/116 2017-09-15
224 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/117 2017-09-15
225 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/120 2017-09-15
226 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/121 2017-09-15
227 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/122 2017-09-15
228 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/122-2 2017-09-15
229 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/126 2017-09-15
230 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/126-2 2017-09-15
231 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/127 2017-09-15
232 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/127-2 2017-09-15
233 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/851 2017-09-15
234 Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлах тухай А/114 2017-09-15
235 Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлах тухай А/114-2 2017-09-15
236 Хөтөлбөр батлах тухай А/107 2017-09-15
237 Хөтөлбөр батлах тухай А/107-1 2017-09-15
238 Хөтөлбөр батлах тухай А/107-2 2017-09-15
239 Хөтөлбөр батлах тухай А/107-3 2017-09-15
240 Хөтөлбөр батлах тухай А/108 2017-09-15
241 Хөтөлбөр батлах тухай А/108-1 2017-09-15
242 Хөтөлбөр батлах тухай А/108-2 2017-09-15
243 Хөтөлбөр батлах тухай А/108-3 2017-09-15
244 Хөтөлбөр батлах тухай А/108-4 2017-09-15
245 Урамшууллын тухай А/143 2017-09-15
246 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/144 2017-09-22
247 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/144-1 2017-09-22
248 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/145 2017-09-22
249 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/146 2017-09-25
250 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/146-1 2017-09-25
251 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/146-2 2017-09-25
252 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/146-3 2017-09-25
253 Зарим арга хэмжээний тухай А/147 2017-09-25
254 Зарим арга хэмжээний тухай А/147-1 2017-09-25
255 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/148 2017-09-25
256 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/149 2017-09-25
257 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/150 2017-09-26
258 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/150-1 2017-09-26
259 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/150-2 2017-09-26
260 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/151 2017-10-02
261 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/152 2017-10-02
262 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/153 2017-10-04
263 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/154 2017-10-06
264 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/155 2017-10-09
265 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/156 2017-10-12
266 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/156-1 2017-10-12
267 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/156-2 2017-10-12
268 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/157 2017-10-18
269 Комиссыг шинэчлэн байгуулах тухай А/158 2017-10-19
270 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/159 2017-10-19
271 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/160 2017-10-19
272 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/162 2017-10-20
273 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/164 2017-10-25
274 Жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай А/165 2017-11-03
275 Жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай А/165-1 2017-11-03
276 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/166 2017-11-06
277 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/167 2017-11-06
278 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/168 2017-11-06
279 Журам батлах тухай А/169 2017-11-07
280 Журам батлах тухай А/169-1 2017-11-07
281 Журам батлах тухай А/169-2 2017-11-07
282 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/170 2017-11-07
283 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/171 2017-11-09
284 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/171-1 2017-11-09
285 Зарим албан хаагчдыг сургалтад оролцуулах тухай А172 2017-11-10
286 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/173 2017-11-15
287 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/174 2017-11-15
288 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/175 2017-11-15
289 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/176 2017-11-16
290 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/177 2017-11-16
291 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/178 2017-11-22
292 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/178-1 2017-11-22
293 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/179 2017-11-22
294 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/180 2017-11-24
295 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/180-1 2017-11-24
296 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/180-2 2017-11-24
297 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/180-3 2017-11-24
298 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/163 2017-11-25
299 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/181 2017-11-27
300 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/181-1 2017-11-27
301 Томилолтоор ажиллуулах тухай А182 2017-11-27
302 Томилолтоор ажиллуулах тухай А182-1 2017-11-27
303 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А183 2017-12-01
304 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/184 2017-12-01
305 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/185 2017-12-01
306 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/186 2017-12-01
307 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/187 2017-12-01
308 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/188 2017-12-01
309 Ц.Баяр-Эрдэнэд гарын үсэг зурах эрх олгох тухай А/189 2017-12-05
310 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/190 2017-12-07
311 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/190-1 2017-12-07
312 Албан хаагчдад үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай А/192 2017-12-07
313 Албан хаагчдад үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай А/192-1 2017-12-07
314 Албан хаагчдад үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай А/192-2 2017-12-07
315 Албан хаагчдад үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай А/192-3 2017-12-07
316 Урамшуулал олгох тухай А/196 2017-12-14
317 Урамшуулал олгох тухай А/196-1 2017-12-14
318 Урамшуулал олгох тухай А/196-2 2017-12-14
319 Урамшуулал олгох тухай А/196-3 2017-12-14
320 Урамшуулал олгох тухай А/196-4 2017-12-14
321 Урамшуулал олгох тухай А/196-5 2017-12-14
322 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/161 2017-12-19
323 Сургалт зохион байгуулах тухай А/201 2017-12-20
324 Сургалт зохион байгуулах тухай А/201-1 2017-12-20
325 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/205 2017-12-21
326 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/206 2017-12-21
327 Албан хаагчид үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай А/202 2017-12-21
328 Албан хаагчид үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай А/202-1 2017-12-21
329 Албан хаагчид үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай А/202-2 2017-12-21
330 Албан хаагчид үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай А/202-3 2017-12-21
331 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/207 2017-12-25
332 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/208 2017-12-25
333 Тооллогын комисс байгуулах тухай А/212 2017-12-26
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.